top of page

​创始人公众号记录

本自具足。用你自己的方式,走出你自己的路:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487370&idx=1&sn=68b473bc0a12e1cec26b9e00c6bedebb&chksm=ce6d3c9ef91ab588157af84058db5a56404d90c4a7a96fedb5dae6a79763829a02d7064bc3a7&token=767393568&lang=zh_CN#rd

【FASS创立一年半中文服务终结承诺兑现】一张数据汇总总结图完整呈现一个全女"领导",100%全志愿者的组织是如何一起改变世界的:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487418&idx=1&sn=22541afe92e4e6eee35fe6ce3efd40fb&chksm=ce6d3caef91ab5b8cd3f02e928d4aaff35d2b85589298b99479badd75a422fc2b549f53bab81&token=767393568&lang=zh_CN#rd

【FASS社会责任总结数据】加拿大国家志愿者周快乐!!!更多数据请见图文:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487433&idx=1&sn=9745053c9a07591f024bc78f303846ad&chksm=ce6d3cddf91ab5cbf725c41f59f1a26c82eb6a009cbc6567e712b27d195c9c1f2b0fbbab57b9&token=767393568&lang=zh_CN#rd

【创始人KK公众号2022年终简短总结】:与FASS子机构最后的道别,FASS孵化7个子机构的逻辑和一些科普以及未来方向:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487616&idx=1&sn=1b3f6e988000142621e50f493070c82b&chksm=ce6d2394f91aaa8283fce6e022e66c34263fda2ee25b75cd2c2774a62e94db7b91f0db34c227&token=767393568&lang=zh_CN#rd

【FASS创始人KK受多伦多大学华人校友会采访】:两年做完80件“小事”的KK:从多伦多大学走出来的社会活动学家:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487686&idx=1&sn=735a9ce277425ba9f02cfdb2a9b20d8c&chksm=ce6d23d2f91aaac4be9a620f1706aa7ee1ddff232544a669909f435f0802f073e60e44588c3d&token=767393568&lang=zh_CN#rd

【FASS人工服务所有创始团队成员收货感想】:她们五个人一直以来在背后默默的付出也值得被所有人看到:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487715&idx=1&sn=07e82a4011cbbf3b166eb55817a95fab&chksm=ce6d23f7f91aaae1fb5548d9552c40b340b383a5cb27f3cf21a6328b46dcf85b2e2aba6340cb&token=767393568&lang=zh_CN#rd

FASS创始人在2023年哥伦比亚大学第五届中国心理论坛完整演讲稿,也算是对FASS完整的总结:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDIzMzA4Mw==&mid=2247487650&idx=1&sn=c9566f5aa8494cc765e65bac47374cda&chksm=ce6d23b6f91aaaa01b5f8c0fb9666410329242c48c515a9c57aa272a256c16a9bf4076f99007&token=767393568&lang=zh_CN#rd

bottom of page